OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového obchodu http://www.smolicek-pacholicek.cz (prodávající):

Název: Ing. Kateřina Smolíková

Sídlo: Zahradní 289/30, 357 33 Loket (nejedná se o kamenný obchod!)

IČ: 76588637

Nejsem plátce DPH

Bankovní spojení: 2100111460/2010 (Fio banka)

Platby v hotovosti prodávající nepřijímá!

 

Kontakty:

e-mail: smolicek-pacholicek@email.cz

telefon: +420 724176029 (Úterý - Pátek 16:30 - 19:00)

Provozní doba:

Úterý - Pátek 16:30 - 19:00

Adresa: Zahradní 289/30, 357 33 Loket (nejedná se o kamenný obchod - pouze e-shop)

 

Pokud není u zboží uvedeno jinak, je určeno pro děti od 3 let.

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.smolicek-pacholicek.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

II. Ochrana osobních dat

Zákazník souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly provozovatelem zpracovány a uchovány, a to v souladu s platnýi předpisy o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci objednávky.

Zákazník má právo kdykoliv požádat o vyřazení dat z databáze. Zákazník má právo být informován o rozsahu údajů, které jsou o něm provozovatelem evidovány, a tyto újade měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. 

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracovávaných informací je řešen v samostatné příloze těchto obchodních podmínek.

 

 III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem (kupujícím) a přijetím objednávky provozavatelem (prodávájícím). Toto přijetí provozovatel (prodávající) potvrdí neprodleně zákazníkovi (kupujícímu) informativním e-mailem. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných podmínek.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem obchodu www.smolicek-pacholicek.cz, a že s nimi souhlasí.

Provozovatel (prodávající) si mimo jiné vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody se zákazníkem (kupujícím) v případech, kdy zboží není možné dodat z důvodu, že se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

 

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma k objednávce, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Toto zboží splňujet podmínky darovací smlouvy.

 

IV. Odstoupení od kupní smouvy

Každý zákazník má  právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí objednaného zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedené platby.

Zákazník (kupující) je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy zákazník (kupující) provozovateli (prodávajícímu) zašle nebo případně předá ve lhůtě 14 dnů od převzetí objednaného zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsbo převzetí zboží či provedené platby.

Pro odstoupení od smlouvy může zákazník (kupující) využít též vzorový formulář (viz odkaz zde, nebo zašleme na požádání)

Provozovatel (prodávající) je povinen zákazníkovi (kupujícímu)  vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízi-li provozovatel (prodávající) v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je zákazník (kupující) povinen provozovateli (prodávajícímu) zaslat nebo předat zakoupené zboží.

POZOR - vracené zboží NEZASÍLAT na DOBÍRKU

Zboží by mělo být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Pokud je vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti zákzaníka (kupujícího) je provozovatel (prodávající) oprávněn uplatnit vůči zákazníkovi (kupujícímu) nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.Adresa pro vrácení zboží je shodná se sídlem provozovatele, je uvdedena výše.

 

V souladu s ustanovením §1837 občanského zákoníku v platném znění, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)  o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu  nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě  následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové a obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů

j) ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy, provozovatel (prodávající) doporučuje nejdříve kontaktovat prodejce na e-mail: smolicek-pacholicek@email.cz (v kteroukoliv dobu) nebo na tel. 724 176 029 (Pondělí - Pátek 16:30 - 19:00) a oznámí mu tuto skutečnost. Není však podmínkou.

   

V. Úhrada zboží

Zboží je standardně zasíláno na DOBÍRKU hrazenou přepravci, kterým je Česká pošta nebo přepravní společnost PPL - zákazník tedy platí za zboží až při převzetí zásilky. Přepravce částku dobírky zašle na bankovní účet prodávajícího.

Pokud chce zákazník zboží uhradit zboží BANKOVNÍM PŘEVODEM, zvolí tuto možnost při dokončování objednávky. 

Platby v hotovosti prodávající nepřijímá!

  

VI. Poštovné a balné

 K ceně zboží je připočítáváno:

 a) při platbě předem - bankovním převodem: poštovné (dopravné)

 b) zaslání zboží na dobírku: poštovné (dopravné) + dobírečné.

 

Při objednávce v rámci jednoho nákupu v celkové nad 3 000,- Kč a při úhradě této objednávky předem bankovním převodem, hradí poštovné (dopravné) prodejce. Prodávající v tomto případě vyhrazuje právo výběru dopravce.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen poštovného (dopravného). Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Zboží je zasíláno Českou poštou nebo přepravní společností PPL.

 

VII. Dodací podmínky

 

Doba vyřízení objednávky je zpravidla:

 

a) zboží, které je skladem - zboží je odesíláno 1 až 2 pracovní dny ode dne přijetí objednávky (v případě platby předem na účet je zboží odesíláno 1 až 2 pracovní dny po připsání peněz na účet prodejce)

 

b) zboží není skladem, je na cestě  nebo zboží na objednávku - v těchto případech je termín odeslání zboží řešen individuálně se zákazníkem. U zboží je uvedena obvyklá doba dodání (dostupnost).

 

Doklady ke zboží jsou odesílány společně se zbožím, případně nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží zákazníkem (kupujícím).

 

Do zahraničí NEZASÍLÁM!

 

VIII. Převzetí zásilky

Při přebírání zásilky je zákazník povinen ihned vizuálně zkontrolovat nepoškozenost zásilky! Bude-li zákazníkovi doručeno zboží v poškozeném balení, zkontroluje ihned za přítomnosti doručitele obsah balíku. Pokud bude zboží poškozeno, či chybí, sepíše na místě s doručitelem reklamační lístek a informuje o této skutečnosti prodejce (jakýmkoliv způsobem, nejlépe e-mailem). Na pozdější reklamace způsobené přepravou nebude brán zřetel. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese dopravce.

Zákazník (kupující) je povinen dbát na včasné vyzvednutí zásilky! Zásilky odesílané Českou poštou jsou v případě nezastižení adresáta na doručovací adrese uloženy na příslušné poště k vyzvednutí. Pokud není zásilka adresátem vyzvednuta ve stanovené lhůtě, Česká pošta je vrací zpět odesilateli. Při opakovaném zaslání zásilky prodejce zákazníkovi naúčtuje další poštovné v plné výši dle skutečných nákladů za odeslanou zásilku.

 Pro přepravu společností PPL je vhodné uvádět telefonní číslo, zákazník je pak před dodáním kontaktován přepravcem před doručením.

 

IX.Práva a povinnosti z vadného plnění

a) Jakost zboží při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které pprovozovatel (prodávající) odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstanit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové sučásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník (kupující) požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během 6 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Provozovatel (prodávající) není povinen nároku zákazníka (kupujícího) vyhovět, pokud prokáže, že zákazník (kupující) před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží provozovatel (prodávající) neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má zákazník (kupující) v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

b) zákonná práva z vad

Provozovatel (prodávající) odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží po dobu 24 měsíců, v záruční době, nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo připojeném návodu.

V uvedené lhůtě může zákazník (kupující) uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

- bezplatné odstranění vady opravou,

- přiměřenou slevu z kupní ceny,

- vrácení kupní ceny v na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlovy (bez ohledu na to, jde-li  vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má zákazník (kupující) právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití!

 

X. Vyřízení reklamace

Zákazník (kupující) je povinen uplatnit reklamaci u provozovatele (prodávajícího) nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

Zákazník (kupující) by měl popsat závady a uvést požadavek na způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje.

Zákazník (kupující) má povinnost sdělit prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádá-li zákazník (kupující) opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Pokud si zákazník (kupující) své právo z podstatného porušení smlouvy nezvolí včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Zákazník (kupující) je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi - fakturou či jiným dokladem)

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet předáním/doručením zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

Reklamované zboží by mělo být zabezpečeno vhodným obalem proti případnému poškození při přepravě.

Reklamované zboží by mělo být k reklamaci předáno čisté a kompletní.

 

Prodávajaící je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dní rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k reklamaci potřeba odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedomluví na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo její části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo SMS.

 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Vzor/on-line formulář pro uplatnění reklamace ke stažení zde

 

XI. Řešení sporů

 

Vzájemné spory mezi provozovatelem (prodávajícím) a zákazníkem (kupujícím) řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

 

XII. Mimosoudní řešení sporů

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz.

 

Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

 

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem. http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškeré ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Změny obchodních podmínek v jiné nez oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění a dalšími právními předpisy České republiky, v platném znění.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Provozovatel e-shopu Ing. Kateřina Smolíková, IČ 76588637, Zahradní 289/30, 357 33 Loket provádí zpracování osobních údajů zákazníků, kteří zakoupili zboží v e-shopu www.smolicek-pacholicek.cz (dále jen „zákazník“), jelikož je to nezbytné pro realizaci předmětu plnění kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy) a dále provádí zpracování osobních údajů zákazníka, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností spojených s provozováním e-shopu.

 

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů zákazníků e-shopu www.smolicek-pacholicek.cz je provozovatel e-shopu Ing. Kateřina Smolíková, IČ 76588637, Zahradní 289/30, 357 33 Loket (dále jen „správce“).

Doručovací adresa: Ing. Kateřina Smolíková, Zahradní 289/30, 357 33 Loket,

e-mail: smolicek-pacholicek@email.cz,

telefon: 724176029.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů zákazníka je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

- realizaci kupní smlouvy mezi zákazníkem a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

- splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

III. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je realizace kupní smlouvy mezi zákazníkem a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

IV. Další zpracovatelé osobních údajů

Dalšími zpracovateli osobních údajů zákazníků jsou přepravní společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Jsou jimy tyto společnosti:

Česká pošta, s.p., IČ 47114983

PPL CZ s.r.o., IČ 25194798

Affectio, s. r. o., IČ 28618874

Příjemci osobních údajů zákazníků zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Pro vyřízení objednávky (realizaci kupní smlouvy) jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 

VI. Délka období pro uchování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

VII. Zpracovávání údajů pro marketingové účely

Osobní údaje zákazníků nejsou zpracovávány jiným způsobem, než způsobem uvedeným ve článcích I. – VI. K marketingovým či jiným účelům, vyžadujících souhlas zákazníka se zpracováváním údajů nejsou údaje zákazníků zpracovávány.

 

VIII. Práva zákazníka

Zákazník má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost jeho osobních údajů.

Pokud se zákazník domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí jeho osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí jeho osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

Výše uvedené Obchodní podmínky a příloha nabývají účinnosti  2. 5. 2020

 

X
X
X
X
X
X
X
X
X
ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Česká pošta (do 680 Kč)
HODNOTA OBJEDNÁVKY bez poštovného ve výši DO 680 Kč(včetně) !!! Balíky s vyšší hodnotou nemohou být takto odeslány, zvolte buď Balík do ruky (Česká pošta) nebo přepravce PPL. Zásilka je odeslána jako doporučená zásilka či doporučený balíček. Česká pošta tyto zásilky doručuje v rozmezí 2 - 5 dní. V období před Vánocemi je tato doba někdy i delší, záleží na vytíženosti doručovacího depa České pošty. Pokud na zboží spěcháte, zvolte raději doručení PPL nebo Českou poštou ale tzv. Balík do ruky.
69,00 Kč ZDARMA
Česká pošta (BALÍK DO RUKY)
Českou poštou garantované DORUČENÍ přímo do rukou adresáta JIŽ NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN PO ODESLÁNÍ. Pozor, úložní doba na poště pouze 7 dní.
109,00 Kč ZDARMA
PPL
Soukromá přepravní společnost PPL - přepraví zboží do druhého dne od odeslání zákazník je telefonicky kontaktován doručovatelem, uvádějte prosím v objednávce telefonní číslo
129,00 Kč ZDARMA
Osobní odběr - platba převodem
Osobní odběr po domluvě v Lokti nebo K. Varech. Platba pouze předem převodem. Nelze platit v hotovosti !!!!!
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Platba převodem - předem
Úhrada před odesláním zásilky/balíčku na účet
BEZ POPLATKU
Dobírka
Úhrada v hotovosti doručovateli při převzetí balíku. Upozornění pro zákazníky: Hotovost nebo úhrada platební kartou, která byla zaplacena za zboží přepravní společnosti PPL či České poště, nepohledá EET ( všechny takto přijaté platby jsou zasílány přepravní společností na bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.)
50,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF