GDPR - Informace o zpracovávaných osobních údajích

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Provozovatel e-shopu Ing. Kateřina Smolíková, IČ 76588637, Zahradní 289/30, 357 33 Loket provádí zpracování osobních údajů zákazníků, kteří zakoupili zboží v e-shopu www.smolicek-pacholicek.cz (dále jen „zákazník“), jelikož je to nezbytné pro realizaci předmětu plnění kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy) a dále provádí zpracování osobních údajů zákazníka, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností spojených s provozováním e-shopu.

 

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů zákazníků e-shopu www.smolicek-pacholicek.cz je provozovatel e-shopu Ing. Kateřina Smolíková, IČ 76588637, Zahradní 289/30, 357 33 Loket (dále jen „správce“).

Doručovací adresa: Ing. Kateřina Smolíková, Zahradní 289/30, 357 33 Loket,

e-mail: smolicek-pacholicek@email.cz,

telefon: 724176029.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů zákazníka je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

- realizaci kupní smlouvy mezi zákazníkem a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

- splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

III. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je realizace kupní smlouvy mezi zákazníkem a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

IV. Další zpracovatelé osobních údajů

Dalšími zpracovateli osobních údajů zákazníků jsou přepravní společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Jsou jimy tyto společnosti:

Česká pošta, s.p., IČ 47114983

PPL CZ s.r.o., IČ 25194798

Affectio, s. r. o., IČ 28618874

Příjemci osobních údajů zákazníků zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Pro vyřízení objednávky (realizaci kupní smlouvy) jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 

VI. Délka období pro uchování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

VII. Zpracovávání údajů pro marketingové účely

Osobní údaje zákazníků nejsou zpracovávány jiným způsobem, než způsobem uvedeným ve článcích I. – VI. K marketingovým či jiným účelům, vyžadujících souhlas zákazníka se zpracováváním údajů nejsou údaje zákazníků zpracovávány.

 

VIII. Práva zákazníka

Zákazník má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost jeho osobních údajů.

Pokud se zákazník domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí jeho osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a realizaci plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí jeho osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.